Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Działalność na rzecz spółek i trustów jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru.

Firma 7PM Księgowość Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Oznacza to, że w legalny sposób pomagamy przedsiębiorcom w tworzeniu nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Aby uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, należy przez okres co najmniej roku wykonywać czynności związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów i potwierdzić to odpowiednimi dokumentami.


ZOBACZ POTWIERDZENIE WPISU 7PM

KTO POWINIEN UZYSKAĆ WPIS DO REJESTRU? 

Wpis powinni uzyskać przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów", która polega na świadczeniu usług polegających na: 

  1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 
  2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 
  3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  4. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  5. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

Podstawa prawna:

  • art. 129a - art. 129l i art. 129yz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów